Type Information
Basionym: Trichomanes draytonianum Brack. , .

*Verification: None.
---------------------