Zanthoxylum monophyllum (Lam.) P. Wilson = Zanthoxylum schreberi (J.F. Gmel.) Reynel ex C. Nelson