Tetrazygia elaeagnoides (Sw.) DC. = Miconia elaeagnoides (Sw.) Griseb.